Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Emprego


Axencia de Desenvolvemento Local

Este servizo trata de implantar de forma eficaz as políticas activas de emprego da Consellaría de Traballo, relacionadas coa creación da actividade empresarial, e o desenvolvemento local.

O encargado da Agencia de Desenvolmentove Local é o Técnico Local de Emprego, que se encarga, entre outras, das seguintes funcións establecidas pola Consellaría de Traballo:

  1. Prospección de recursos de ocio ou infrautilizados, de proxectos empresariais de promoción económica local e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbito local, identificando novas actividades económicas e posibles emprendedores.
  2. Difusión e estímulo de potenciais oportunidades de creación de actividade entre os desempregados, promotores e emprendedores, así coma institucións colaboradoras, levando a cabo accións de sensibilización cara á promoción dunha maior conciencia empresarial coma oportunidade de emprego.
  3. Acompañamento técnico no inicio de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas.
  4. Apoio aos promotores das empresas, unha vez constituídas estas, acompañándoos tecnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento, mediante a aplicación de técnicas de consultoría en xestión empresarial e asistencia nos procesos formativos adecuados para contribuír á boa marcha das empresas creadas.
  5. Calquera outra que axude á implantación das políticas activas de emprego na súa zona de influencia.
Compartir: