Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Portal de transparencia


Presentación

Este Portal, conforme co disposto na Ley 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso a Información Pública e Bo Goberno, ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso a información relativa a aquela actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumplir os reponsables públicos.

Nesta sección poderán atopar os aspectos máis importantes da Xestión Municipal do Concello de Fisterra para poder aplicar os  principios de eficiencia e transparencia na xestión pública.

Compartir: