Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


CONTRATACIÓN TEMPORAL DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

16-09-2016

O Concello de Fisterra fai publicas as Bases para a contratación con carácter laboral temporal dun/dunha auxiliar de axuda no fogar.

A contratación realizaráse mediante o sistema de concurso-oposición.

FUNCIÓNS: O traballador/a contratado desenvolverá os seguintes labores baixo a Dirección do Departamento de Servizos Sociais desta Corporación :

1) Atención de carácter persoal na realización de actividades da vida cotidiá.-

2) Asistencia de necesidades de carácter doméstico e da vivenda.-

3) Atención de carácter psicosocial e /ou educativa; podendo integrarse ademais dentro da Axuda no Fogar determinadas actividades que se desenvolvan fóra da propia vivenda, sempre que, dacordo coa prescrición técnica sobre o contido do servizo, incidan na posibilidade de permanencia no lar do asistido e na mellora da súa autonomía e calidade de vida.

4) Calquera outra atención que redunde en beneficio do usuario.-

TIPO E DURACIÓN DO CONTRATO: Trátase dun contrato laboral temporal por periodo dun ANO en xornada completa a contar desde a data da súa formalización.-

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: As persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes dirixidas o Sr. Alcalde-Presidente nas oficinas xerais do Concello de Fisterra en horario de 9 a 14 horas; cando se presenten por correo ou por calquera outra forma das previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, deberá o remitente comunicalo ó fax do Concello de Fisterra número 981740677 o mesmo día da súa presentación.

O prazo de presentación é de CINCO DIAS NATURAIS ( 5 ) contados a partir do día seguinte á data de publicación do Anuncio no periódico La Voz de Galicia que foi o 15 de setembro de 2016.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: