Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PLENO DA CORPORACIÓN

02-12-2016

O Concello de Fisterra convoca para a sesión ordinaria na que se celebrará o Pleno da Coporación no salón de sesións da Casa do Concello. ás 20:00 horas do día 5 de decembro de 2016, en primeira convocatoria e se procede, na segunda dous días despois do sinalado para a primeira. A partir desta, está a disposición, na Secretaría desta Corporación, os antecedentes relacionados cos asuntos que figuran na seguinte orde do día.

ASUNTOS:

  • Aprobación, se procede, borrador Acta da sesión anterior.
  • Mocións de grupos políticos
  • Aprobación Plan Económico Financieiro 2016-2017
  • Aprobación Conta Xeral do Presuposto Ordinario de 2015
  • Resolucións dictadas pola Alcaldía, para coñecemento.
  • Rogos e Preguntas.
Compartir:

Novas por anos: