Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


BONO COIDADO

24-03-2017

A Consellería de Política Social concede unha axuda económica ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de 3 anos a través do programa BONO COIDADO.

Beneficiarios: Pais/nais, titores/as ou as persoas acolledoras de nenos/as menores de tres anos residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nos seguintes supostos:

  • Ter unha nena ou neno nacida/o con posterioridade ao 31 de decembro de 2014
  • Que a renda da unidade familiar, non supere os 45.000€ ou os 13.500€ per cápita.

A axuda consistirá nunha achega para contribuir ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio, nos seguintes supostos:

  • Enfermidade do/a menor e imposibilidade de ser coidado/a polos membros da unidade familiar.
  • Enfermidade da persoa coidadora habitual
  • Asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación
  • Situacións puntuais de carácter laboral ou de coidado, tanto do cónxuxe ou parella como de familiares ata o segundo grao de parentesco por consaguinidade ou afinidade, que impidan a atención do/a neno/a polos membros da unidade familiar.

Prazo: O prazo para presentación estas axudas remata o 30 de setembro de 2017

Información: Departamento Municipal de Servizos Sociais (Educadora Familiar), en horario de 10 a 14h.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: