Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


INFORMACIÓN DE INTERESE COVID-19

23-03-2020

Nas seguintes ligazóns pódese consultar toda a información oficial relativa ao Covid-19

Sergas-Coronavirus

https://coronavirus.sergas.gal/

Ministerio de Sanidade

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria COVID-19

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#Declaraci%C3%B3n%20del%20estado%20de%20alarma-8022bd1d91bd

Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer frente ao impacto económico e social do COVID-19.

https://boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuido recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a movilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

Organización Mundial da Saúde (OMS)

https://www.who.int/es

Nacións Unidas

https://www.un.org/es/coronavirus

Descargas

Compartir:

Novas por anos: