Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


BOLSA DE TRABALLO OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

14-08-2021

O Concello de Fisterra publica as bases que rexerán a creación dunha bolsa de traballo para a contratación temporal de operarios (peóns) dentro do grupo de servizos múltiples, coa finalidade de dar cobertura a situacións de acumulación de tarefas, realización de obras ou servizos determinados, substitución de traballadores/as con dereito a reserva do posto de traballo, por baixas por incapacidade temporal, maternidade ou paternidade, vacacións, licenzas, permisos, xubilación parcial ou anticipada polo período que medie entre a xubilación e a cobertura de dita praza polos procedementos de provisión de postos de traballo previstos legalmente.

Requisitos dos aspirantes:

  • Ter a nacionalidade española, ou algunha outra que, conforme ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, permita o acceso ao emprego público.
  • Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas. Non padecer enfermidade, nin estar afectado por limitación física ou psíquica, incompatible co desempeño das correspondentes funcións da categoría a que se opte.
  • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego público.
  • Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en situación de inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para exercer función similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido separado/a ou inhabilitado/a. No caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado/a ou en situación equivalente nin ter sido sometido/a a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.

Documentación a presentar:

  • Solicitude de participación no proceso selectivo (anexo I) (obrigatorio)
  • Copia do DNI (obrigatorio)
  • Acreditación do uso do idioma galego (Celga 1 ou equivalente)
  • Documentación acreditativa da formación aportada
  • Documentación acreditativa da experiencia profesional
  • Documentación acreditativa da posesión do permiso de conducir tipo C

selección realizarase en dúas fases: fase de oposición e fase de concurso, sendo a primeira delas obrigatoria e eliminatoria.

Prazo presentación de solicitudes: cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación das bases que foi o 14/08/2021

Descargas

Compartir:

Novas por anos: