Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


BASES CONTRATACIÓN PEÓNS

16-03-2022

Á vista da subvención outorgada por parte da Excma. Deputación Provincial da Coruña, ao abeiro da Convocatoria do Programa PEL-CONCELLOS 2022, o Concello de Fisterra publica as bases para a contratación de Persoal Laboral Temporal de cinco (5) peóns para a cuadrilla de obras e servizos municipais.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

-Estar en situación de desemprego. circunstancia gue se acreditará coa presentación da tarxeta de demandante de emprego.

-As persoas aspirantes deberán estar incluídas nalgunha das seguintes situacións de exclusión laboral:

 • Mulleres, ao ter un diferencial de índice de paro rexistrado sensiblemente superior ao dos homes.
 • Maiores de 45 anos.
 • Persoas desempregadas de longa duración. Aos efectos deste programa terán esta consideración aquelas persoas que leven un mínimo dun ano como demandantes de emprego.
 • Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola
  administración competente, unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 33%.
 • Persoas en situación de drogodependencia. 
 • Persoas gue vivan nun fogar onde ninguén teña emprego.
 • Persoas con fogar monoparental.
 • Persoas con problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais.
 • Persoas vítimas de violenciade xénero. 
 • Persoas sen fogar


DURACIÓN: O contrato de traballo será de duración determinada por obra ou servizo, cunha xornada laboral de 37,5 horas semanais, por un período de cinco (5) meses dende o 30 de marzo ata o 29 de agosto de 2022.


PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: As instancias presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Fisterra de 9:00 a 14:00h, ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación das Bases nesta páxina web e no taboleiro electrónico https://sede.concellofisterra.gal/opencms/es/informacion/ que foi o día 16/03/2022.

 

 

Descargas

Compartir:

Novas por anos: